تبلیغات
كارشناسی ارشد حسابداری سمیرا كمالی - مسأله صورت جریان وجوه نقد(ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان)
كارشناسی ارشد حسابداری سمیرا كمالی

سلام
به وبلاگ خودتان خوش آمدید در این وبلاگ سعی می شود مقالات مفید حسابداری همچنین منابع آزمون كارشناسی وكارشناسی ارشد و دكتری ارائه گردد.
امیدوارم این مطالب مفید و كارا واقع گردد. نظرات شما موجب بهبود این وبلاگ می گردد.
با آرزوی موفقیت شما دوست گرامی(سمیرا كمالی)


مسأله صورت جریان وجوه نقد(ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان)

اطلاعات زیر از دفاتر شرکت سهامی مهران استخراج شده است :(ارقام به میلیون ریال)

                                                       1/1/86       29/12/86

وجوه نقد                                                400            1500

حسابهای دریافتنی تجاری                           200             300

موجودی کالا                                            100            300

پیش پرداخت هزینه های عملیاتی                 200            400

پیش پرداخت بهره                                    100             150

پیش پرداخت مالیات                                  180             280

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها           1000           3000

اموال،ماشین آلات و تجهیزات                      1000          2200

استهلاک انباشته                                    (400)          (800)

سرقفلی                                                400            300 

جمع داراییها                                           3180           7630

                                                      1/1/86       29/12/86

حسابهای پرداختنی تجاری                      300            400

بدهی هزینه های عملیاتی                     300             350

بهره ی پرداختنی                                 100             150

پیش دریافت فروش                              700              400

پیش دریافت درآمد اجاره                        200               250

تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت           100               20

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت            700                600

سرمایه سهام عادی                            200                1200

صرف سهام عادی                               300                600

سود انباشته                                      280                3660

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام          3180             7630           

سایر اطلاعات :

1.بخشی از اموال ،ماشین آلات و تجهیزات به بهای تمام شده ی 300واستهلاک انباشته ی 200 به مبلغ 200 به طور نقد به فروش رسیده است .

2.مبلغ 1500 بابت اموال،ماشین آلات و تجهیزات خریداری شده پرداخت شده است .

3.بخشی از سرمایه گذاری به مبلغ دفتری 400 به مبلغ 600 به طور نقد به فروش رسیده است .

4.سهام شرکت سهامی میهن به قصد سرمایه گذاری بلند مدت به مبلغ 2400 به طور نقد خریداری شده است .

5.کاهش در حساب سرقفلی ،بابت استهلاک آن بوده است .

6.کاهش در تسهیلات مالی دریافتی ،بابت بازپرداخت اقساط آنها بوده است .

7.شرکت،سرمایه ی سال جاری خود را به طور نقد افزایش داده است .

8.سود سهام به مبلغ 2420 توزیع شده است .

9.مبلغ 3000 سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر دریافت شده است .

10.مبالغ فروش ، خرید کالا ،وهزینه های عملیاتی به جز هزینه ی استهلاک به ترتیب مبالغ 6000،4000،12000بوده است.

11.درآمد اجاره، هزینه ی بهره و مالیات بر درآمد به ترتیب مبالغ 14000000و2000بوده است .

مطلوب است تهیه صورت جریان وجوه نقد شرکت سهامی مهران برای سال مالی 1386به روش های مستقیم و غیر مستقیم .

پاسخ:روش مستقیم:

وجوه نقد دریافت شده از مشتریان

11600=300-100-12000

وجوه نقد دریافت شده بابت اجاره

4050=50+4000

وجوه نقدپرداخت شده به فروشندگان کالا

3900=100-4000

وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه های عملیاتی

6150=200+50-6000

وجوه پرداخت شده بابت هزینه ی بهره

1000=50+50-1000

وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر درآمد

2100=100+2000

با ملاحظه مانده ی اموال ماشین آلات و تجهیزات مشخص می شود که مبلغ 1200به طور خالص افزایش یافته است.

با ملاحظه مانده ی سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مشخص می شود که مبلغ 2000به طور خالص افزایش یافته است.

وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه

1300=(300+200)-(600+1200)

وجوه نقد پرداخت شده بابت تسهیلات مالی

(180)=(700+100)-(600+20)

در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی ،صورت تطبیقی به قرار زیر ارائه می شود:

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی .

                                                      ارقام به میلیون ریال

سود عملیاتی                                           1500

هزینه ی استهلاک                                     700

افزایش حسابهای دریافتنی تجاری                   (100)

افزایش موجودی کالا                                   (200)

افزایش پیش پرداخت هزینه های عملیاتی         (200)

افزایش حسابهای پرداختنی تجاری                   100

افزایش بدهی هزینه های عملیاتی                  50

کاهش پیش دریافت فروش                            (300)

اجاره ی دریافت شده                                   4050

جریان خالص ورود وجه خالص از فعالیتهای عملیاتی         5600

 

                                 شرکت سهامی مهران

                                صورت جریان وجوه نقد

                  برای سال مالی منتهی به 29اسفندماه 1386

فعالیتهای عملیاتی

وجوه نقد دریافت شده از مشتریان                                                              11600

وجوه نقد دریافت شده بابت اجاره                                                               4050

وجوه نقد پرداخت شده به فروشندگان کالا                                                     (3900)

وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه های عملیاتی                                           (6150)

جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                                5600

 

بازده سرمایه گذاریهاوسودپرداختی بابت تامین مالی

بهره پرداخت شده                                                                                     (1000)

سودسهام دریافت شده                                                                              3000

سود سهام پرداخت شده                                                                             (2420)

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده ی سرمایه گذاریهاوسودپرداختی بابت تامین مالی                     (420)

 

مالیات بردرآمد

مالیات بردرآمد پرداخت شده                                                                         (2100)

فعالیتهای سرمایه گذاری

فروش سرمایه گذاریها                                                                                  600

خرید سرمایه گذاریها                                                                                  (2400)

فروش اموال،ماشین آلات وتجهیزات                                                                200

خریداموال،ماشین آلات و تجهیزات                                                                 (1500)

جریان خالص خروج وجه نقد مصرف شده در فعالیتهای سرمایه گذاری                   (3100)

جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی                                   (20)

 

فعالیتهای تامین مالی

وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه                                                               1300

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی                                                                   (180)

جریان خالص ورود وجه نقدحاصل ازفعالیتهای تامین مالی                                 1120        

خالص افزایش در وجه نقد                                                                           1100

مانده ی وجوه نقد در ابتدای سال مالی                                                         400

مانده ی وجوه نقد درپایان سال مالی                                                            1500

                                                                                                                               

استهلاک سرقفلی                                     100=300-400

استهلاک اموال                                          700=100+600

 

                                        شرکت سهامی مهران

                                         صورت سود و زیان

                           برای سال مالی منتهی به 29اسفندماه 1386

                                                                                                 

فروش                                                                          1200

بهای تمام شده ی کالای فروش رفته :

موجودی کالای اول دوره                                   100

خرید کالا                                                      4000

موجودی کالای پایان دوره                                (300)

                                                                                                     (3800)

سود ناخالص                                                                 8200

هزینه های عملیاتی(بااحتساب استهلاک)                          (6700)

سود عملیاتی                                                                1500

سایر درآمدهاو هزینه ها:

هزینه ی بهره                                                                (1000)

درآمدسودسهام                                                              3000

درآمداجاره                                                                     4000

سود فروش اموال،ماشین آلات و تجهیزات                              100 (1)

سود فروش سرمایه گذاریها                                                200 (2) 

سود قبل از مالیات                                                            7800

مالیات بر درآمد                                                                 (2000)

سود خالص                                                                      5800

100=(200-300)-200 (1)

200=400-600 (2)

 

روش غیر مستقیم :

در روش مستقیم،صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به عنوان یادداشت توضیحی ارائه می شود و در بخش فعالیتهای عملیاتی ،جریانهای نقدی ورودی و خروجی به تفکیک گزارش می شوند. در روش غیر مستقیم ، صرفأ در بخش فعالیتهای عملیاتی جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت ها ی عملیاتی گزارش می شود و همانند روش مستقیم ، صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در یادداشتهای توضیحی ارائه می شود.لذا در اینجا از تکرار آن اجتناب می شود .

طبقه بندی: حسابداری میانه1،  حسابداری مالی، 
پنجشنبه 21 مرداد 1389 توسط سمیرا كمالی | نظرات ()


سلام
به وبلاگ خودتان خوش آمدید در این وبلاگ سعی می شود مقالات مفید حسابداری همچنین منابع آزمون كارشناسی وكارشناسی ارشد و دكتری ارائه گردد.
امیدوارم این مطالب مفید و كارا واقع گردد. نظرات شما موجب بهبود این وبلاگ می گردد.
با آرزوی موفقیت شما دوست گرامی(سمیرا كمالی)

پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
حسابداری صنعتی2 (3)
اطلاعیه ها (19)
حسابرسی (5)
حسابداری میانه1 (1)
حسابداری صنعتی مقدماتی (1)
اصول حسابداری2 (4)
حسابداری شرکتها2 (1)
حسابداری شرکتها 1 (2)
نمرات میانترم و پایانترم (10)
حسابداری مالی (2)
اصول حسابداری1 و اصول مقدماتی حسابداری (2)
مدیریت مالی (1)
بورس (2)
ریاضی (1)
قیمت سهام (2)
حسابداری (17)
منابع كارشناسی ارشد حسابداری (3)
اصطلاحات حسابرسی (6)
حسابداری ارزش افزوده (3)
پایان نامه (4)
صورت ارزش افزوده (2)
بررسی دیدگاه های تئوریك حقوق صاحبان سهام (1)
هدف صورت های مالی (2)
حسابداری منابع انسانی (1)
روش دلفی سازی برای پیش بینی (1)
سر فصل های كاردانی به كارشناسی حسابداری (2)
برنامه مطالعه برای كارشناسی ارشد (3)
سر فصل رشته حسابداری (7)
روش صحیح مطالعه (2)
منابع پیشنهادی برای آزمون دكترای حسابداری دانشگاه تهران 1387 (3)
منابع پیشنهادی آزمون دكتری حسابداری دانشگاه آزاد (2)
پژوهش عملیاتی (3)
سمیرا كمالی
حسابداری در آبادان
حسابداران (استاد روشنگرزاده)
کنکور حسابداری
مطالب کمیاب در حسابداری
بچه های کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی آبادان
حسابداری(رضوانشهرصدوق)
دانلود تمام پروژه های رشته حسابداری(مرتضی منصوری)
سنجش 3
حسابداروحسابداری
حسابداری وحسابرسی آذر حساب
تفریحات اینترنتی
قالب های وبلاگ
لیست وبلاگ ها
اخبار وبلاگ ها
حامد فیلی
فروشگاه اینترنتی
همه پیوندها
آبان 1393
مهر 1393
آبان 1392
دی 1391
آذر 1391
شهریور 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
دی 1390
کلاس جبرانی صنعتی 2
توجه :کلاس اصول 3روز سه شنبه مورخ 22مهر برگزار نمیشود
تغییر ساعت کلاس اصول 3.: روز سه شنبه شروع کلاس ساعت14
تشکر
قابل توجه دانشجویان دانشگاه آبادان
پروژه مالی
امتحان میانترم
کارآموزی
قابل توجه دانشجویان حسابداری صنعتی2 مشخصه 189
نمرات درس حسابداری صنعتی 2 مشخصه 189
نمرات درس حسابداری و حسابرسی دولتی مشخصه232
نمرات حسابداری صنعتی 2 مشخصه 63
جواب تمرین 1 حسابداری صنعتی2
امتحان میانه 1
آخرین مهلت تحویل پروژه
لیست آخرین مطالب
وبلاگ استاد اسدی نسب
وبلا گ استاد مسلم قاطبى
ورزش و سلامتی
باشگاه پرواز
میهن boy هیتس
پرشین هتل مرجع كامل هتل ها و مراكز اقامتی ایران
مقالات حسابداری ناب
حسابداری اسماعیل زاده
شارژ ایرانسل,همراه اول, با جوایز
شارژ ایرانسل همراه اول, وایمکس
همه پیوندهای روزانه
ارسال پیوند روزانه
اصول حسابداری 1
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
http://vavanbax.blogfa.com------->

کسب درآمد برای وبلاگ ها

مرجع کد آهنگ

EC??I ???? O??? EC I? ?U? ???E? ?C? ?E???
دنیای کدهای جاوا اسکریپت

salam irani


استخاره آنلاین با قرآن کریم