تبلیغات
كارشناسی ارشد حسابداری سمیرا كمالی - اصطلاحات حسابرسی (1)
كارشناسی ارشد حسابداری سمیرا كمالی

سلام
به وبلاگ خودتان خوش آمدید در این وبلاگ سعی می شود مقالات مفید حسابداری همچنین منابع آزمون كارشناسی وكارشناسی ارشد و دكتری ارائه گردد.
امیدوارم این مطالب مفید و كارا واقع گردد. نظرات شما موجب بهبود این وبلاگ می گردد.
با آرزوی موفقیت شما دوست گرامی(سمیرا كمالی)


اصطلاحات حسابرسی (1)
GAAS
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
مجموعه ده استاندارد مقرر شده توسط انجمن حسابداران رسمی آمریكا و الزامی برای اعضای انجمن كه برای اطمینان از كیفیت كار حسابرسان طراحی شده است.
Independence
استقلال
مهمترین استاندارد حسابرسی ، كه حسابرسان را از اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی منع می كند مگر آن كه مستقل از واحد مورد رسیدگی باشند ؛ استقلال با داشتن منافع مالی با اهمیت ، در استخدام بودن ، به واحد وام دادن یا از آن گرفتن و روابط مختلف دیگر از بین می رود.
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
اصول پذیرفته شده حسابداری
مفاهیم یا استانداردهای مقرر شده توسط نهادهایی رسمی چون هیات اصول حسابداری (APB) هیات استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیات استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) كه توسط حرفه حسابداری به عنوان مبنایی برای گزارشگری مالی مناسب پذیرفته شده است.
Disclosure
افشاء
تمام مطالب با اهمیت مربوط به صورتهای مالی را به عموم اطلاع دادن.
CPA Examination
امتحان حسابرسی مستقل
امتحانی سراسری كه دو بار در سال توسط انجمن حسابداران رسمی آمریكا برای هیاتهای حسابداری ایالتی برگزار می شود تا آنها بتوانند گواهینامه های حسابرسی مستقل را صادر كنند. این امتحان شامل موضوعات حسابرسی ، تئوری حسابداری ، نحوه عملیات حسابداری و قانون تجارت است.
American Institue of Certified Public Accountants (AICPA)
انجمن حسابداران رسمی آمریكا
سازمان حرفه ای حسابرسان مستقل (در آمریكا) كه اعتلای استانداردهای حرفه ای و بهبود كیفیت گزارشگری مالی را به عهده دارد.
Statements on Auditing Standards (SASs)
بیانیه های استانداردهای حسابرسی
یك سری بیانیه منتشر شده توسط هیات استانداردهای حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریكا كه تفسیر استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی تلقی می شود.
Fraud
تقلب
تحریف حقایق با اهمیت توسط شخصی كه می داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی با بی توجهی كامل نسبت به صحت یا سقم آن با قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه كه طرف مقابل زیان ببیند.
Certified Public Accountant
حسابرس مستقل
شخصی كه با گذراندن امتحان سراسری حسابرسی مستقل آمریكا و داشتن شرایط آموزشی و تجربی لازم              گواهینامه اشتغال به حرفه حسابرسی مستقل را دریافت كرده است.
Audit
حسابرسی
یك رسیدگی به یا پی جویی یك مجموعه صورتهای مالی ، مدارك حسابداری و سایر شواهد پشتوانه ، اعم از داخل و خارج از شركت صاحبكار ، توسط حسابرسان مستقل.
Compliance Audit
حسابرسی رعایت
یك حسابرسی برای تعیین انطباق اطلاعات قابل تایید مانند اظهارنامه مالیاتی یا سایر گزارشات مالی با معیارهای از پیش تعیین شده.
Operational Audit
حسابرسی عملیاتی
بررسی یك قسمت یا واحدهای دیگری از یك واحد تجاری یا دولتی برای سنجش كارآیی عملیات آن.
Disclaimer of opinion
عدم اظهار نظر
شكلی از گزارش حسابرسی كه در آن حسابرسان بیان می دارند كه در مورد صورتهای مالی ، اظهار نظر      نمی كنند. این گزارش باید شامل بند جداگانه ای برای بیان دلایل عدم اظهارنظر حسابرسان و همچنین ، افشای ایراداتی باشد كه ممكن است در مورد صورتهای مالی داشته باشند.
Internal Control Structure
ساختار كنترل داخلی
محیط كنترلی ، سیستم حسابداری و روشها و سیاستهای كنترلی یك شركت كه برای تامین اطمینانی منطقی از برآورده شدن هدفهای شركت در آینده برقرار شده است. این هدفها عبارتند از : 1) محافظت از منابع شركت در برابر اتلاف ، تقلب و كارآیی كم ؛ 2) بهبود دقت و قابلیت اتكای اطلاعات حسابداری و عملیاتی ؛ 3) تشویق كاركنان به رعایت سیاست شركت و 4) قضاوت در مورد كارآیی عملیات در تمام بخشهای شركت.
Securitis and Exchange Commission (SEC)
كمیسیون اوراق بهادار و بورس
یك سازمان دولتی كه مجاز به بررسی صورتهای مالی شركتهایی است كه متقاضی دریافت تایید برای فروش سهام خود به عموم هستند.
Auditors Standard Report
گزارش استاندارد حسابرسان
مدركی بسیار صریح كه برای بیان دقیق ویژگیها و حدود مسئولیت پذیرفته شده توسط حسابرسان طراحی شده است ؛ شكل استاندارد آن از یك بند مقدمه ، یك بند دامنه رسیدگی و یك بند اظهار نظر تشكیل می شود كه صورتهای مالی اساسی را در بر می گیرد.
Attest Function
نقش اعتباردهی
نقش اصلی حسابرس مستقل ، یعنی اعتبار دادن به اطلاعات (معمولا صورتهای مالی) كه عبارت باشد از ، گواهی دادن از قابلیت اتكاء و مطلوب بودن آن. اظهار نظر مستقل حسابرس ، اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد.
Adverse Opinion
نظر مردود
نظر ارائه شده توسط حسابرسان حاكی از این كه صورتهای مالی مورد رسیدگی آنان وضعیت مالی ، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان نمی دهد.
Qualified Opinion
نظر مشروط
شكل مناسبی از گزارش حسابرسی برای مواردی كه محدودیتی در دامنه رسیدگی وجود دارد یا صورتهای مالی ، انحرافی از اصول پذیرفته شده حسابداری دارد كه اهمیت آن تذكر در گزارش حسابرسان را ایجاب می كند اما آنقدر با اهمیت نیست كه اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر ضرورت یابد.
Unqualified Opinion
نظر مقبول
شكلی از گزارش حسابرسی برای مواردی كه دامنه رسیدگی ، كافی است و حسابرسان معتقدند صورتهای مالی  ، وضعیت مالی و نتایج عملیات را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.
Consistency
یكنواختی
مفهومی كه به موجب آن استفاده از اصول حسابداری یكسان از یك سال به سال دیگر به گونه ای كه صورتهای مالی سالهای متوالی كه توسط یك شركت منتشر می شود ، قابل مقایسه باشد.
Ethics Rulings
آرای صادره درباره آیین رفتار حرفه ای
اعلامیه های انجمن حسابداران رسمی آمریكا كه كاربرد حكمها و تفسیرهای آیین رفتار حرفه ای را در مورد شرایط واقعی و مربوط به رفتار حرفه ای توضیح می دهد.
Principles of the Code
اصول آیین رفتار
بخشی از آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریكا كه مسئولیت حرفه را در قبال جامعه ، صاحبكاران و همكاران حرفه بیان می دارد و چارچوبی برای حكمها تامین  می كند.
Shopping for Principles
انتخاب اصول حسابداری
عمل شركتی كه موسسه حسابرسی مستقل خود را عزل می كند تا موسسه دیگری بیابد كه یك نحوه ارئه یا یك اصل حسابداری بحث انگیز در صورتهای مالی را بپذیرد.
Interpretations of Rules
تفسیر حكمها
رهنمودهای منتشر شده توسط انجمن حسابداران رسمی آمریكا برای تعیین دامنه و كاربرد آیین رفتار حرفه ای.
Profession
حرفه
فعالیتی كه مربوط به مسئولیت خدمت به جامعه باشد ، مجموعه پیچیده ای از دانش داشته باشد ، ضوابطی برای ورود به آن داشته باشد و نیاز به اعتماد جامعه دشته باشد.
Rule
حكم
گروهی از استانداردهای لازم الاجرای رفتاری مندرج در آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریكا.
Audit Committee
كمیته حسابرسی
كمیته ای از هیت مدیره كه حسابرسان مستقل را منصوب می كند ، یافته های حسابرسی را بررسی می كند ، بر فعالیتهای كاركنان حسابرسی داخلی نظارت می كند و در هر اختلافی بین مدیریت و حسابرسان مستقل اجازه می دهد در واحدهای مورد رسیدگی خود منافع مالی غیر مستقیم داشته باشند ، به این شرط كه سرمایه گذاری حسابرسان نسبت به ارزش ویژه آنان با اهمیت نباشد. با مسئولیت برقراری تماس با حسابرسان داخلی و مستقل شركت.
Direct Financial Interests
منافع مالی غیر مستقیم
سرمایه گذاری شخصی و تحت كنترل مستقیم سرمایه گذار. آیین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل را از داشتن هر گونه منافع مالی مستقیم در صاحبكاران حسابرسی خود منع می كند . سرمایه گذاری انجام شده توسط همسر حسابرس مستقل یا فرزند تحت تكفل او ، منافع مالی مستقیم حسابرس مستقل تلقی می شود.
Errors
اشتباهات
خطاهای سهوی در صورتهای مالی و مدارك حسابداری ، از جمله اشتباه در بكارگیری اصول حسابداری.
Review of Financial Statements
بررسی صورتهای مالی
اجرای روشهای محدود رسیدگی كه دامنه آن به مراتب كمتر از حسابرسی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی است. این روشها مبنایی برای حسابرسان فراهم می آورد تا از تهیه صورتهای مالی بر طبق اصول پذیرفته شده حسابداری اطمینانی محدود بدهند.
Irregularities
تخلفات
تحریفهای عمدی در صورتهای مالی ، اغلب همراه با جعل مدارك حسابداری.
Registration Statement
تقاضای پذیرش
مجموعه ای از مدارك شامل صورتهای مالی حسابرسی شده كه شركتهای مایل به عرضه اوراق بهادار خود به عموم باید به كمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه دهند. قانون اوراق بهادار 1933 جبران خسارت خریداران اوراق بهادار را كه از تحریف با اهمیت در تقاضای پذیرش ناشی می شود مقرر داشته است.
Compilation of Financial Statements
تنظیم صورتهای مالی
تنظیم صورتهای مالی توسط حسابرس مستقل بر اساس اظهارات مدیریت ، با بیان این نكته كه نسبت به انطباق صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری اطمینانی نمی دهد.
Ultramares V. Touche & Co
دعوای آلترامارس علیه موسسه توش
یك رای عرفی توسط دادگاه پژوهش ایالت نیویورك (عالی ترین دادگاه نیویورك) كه بیان می دارد حسابرسان نسبت به اشخاص ثالثی كه طرف قرارداد آنان نیستند نیز در موارد تقلب یا قصور ، و نه سهل انگاری ، مسئولیت دارند. این رای با رای دیوان عالی نیوجرسی در دعوای روزنبلوم علیه آدلر تضاد دارد.
Rosenblum V. Adler
دعوای روزنبلوم علیه آدلر
یك رای عرفی توسط دیوان عالی نیوجرسی كه بر اساس آن ، حسابرسان در صورت سهل انگاری ، نسبت به اشخاص ثالثی كه منطقا بتوان پیش بینی كرد و طرف قرارداد آن نباشند نیز مسئولیت دارند. این رای با رویه ای كه در دعواهای آلترامارس و شركت كردیت آلیانس به جای مانده بود در تضاد است.
Credit Alliance Corporation V. Arthur Andersen & Co
دعوای شركت كردیت آلیانس علیه موسسه آرتور اندرسن
یك رای عرفی كه اخیرا توسط دادگاه پژوهش ایالت نیویورك (عالی ترین دادگاه نیویورك) صادر شده است بیان    دارد برای آنكه بتوان حسابرسان را به دلیل سهل انگاری نسبت به اشخاص ثالث مسئول شناخت باید ثابت گردد آنان از اتكای آن اشخاص ثالث به صورتهای مالی برای یك منظور بخصوص آگاه بوده اند. این رای اساسا تاییدی است بر رای صادره در دعوای آلترامارس علیه موسسه توش.
Hochfelder V. Ernest
دعوا هاچفلدر علیه موسسه ارنست
یك دعوای برجسته كه در آن دیوان عالی آمریكا رای داد كه طبق قانون بورس اوراق بهادار 1934 ، حسابرسان را      نمی توان به دلیل سهل انگاری مسئول شناخت.
Due Diligence
دقت عمل و جدیت
ادعای متاقبل یك موسسه حسابرسی مبنی بر این كه حسابرسی انجام شده توسط آن برای اظهار نظر درباره صورتهای مالی همراه تقاضای پذیرش در كمیسیون اوراق بهادار و بورس و در اجرای قانون اوراق بهادار 1933 كافی بوده است.
Precedent
رویه قضایی
یك اصل حقوقی كه از رای یك دادگاه عرف به وجود آید و سپس به عنوان استانداردی برای تصمیم گیری در دعاوی مشابه آتی بكار رود.
Negligence
سهل انگاری
تخلف از وظیفه قانونی اعمال كردن میزانی از دقت كه هر شخص مدیری معمولا در شرایط مشابه اعمال می كند ، كه نتیجه آن تخلف ، زیان دیدن دیگری باشد.
Third-Party Beneficiary
شخص ثالث ذینفع
شخصی غیر از حسابرسان و صاحبكار آنان ، كه از او بدین منظور در قرارداد نامبرده شده (یا برای طرفین قرارداد شناخته شده) است و دارای حقوق مسلمی طبق قرارداد می باشد.
Common Law
عرف
اصول قانونی نانوشته كه از آرای دادگاهها ناشی شود.
Securities Act of 1933
قانون اوراق بهادار 1933
یك قانون فدرال در مورد تقاضای پذیرش اوراق بهاداری كه برای فروش به عموم عرضه می شود. این قانون ، حسابرسان را به " دقت عمل و جدیت "  ملزم می كند ، و برای موارد ارائه نادرست اطلاعات ، هم جرایم جزایی مقرر می دارد.
Securities Exchange Act of 1934
قانون بورس اوراق بهادار 1934
یك قانون فدرال كه مقرر می دارد شركتهای بزرگ ، صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه خود را به كمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه كنند. این قانون مقرر می دارد كه حسابرسان كار خود را با حسن نیت انجام دهند ، و برای موارد ارائه نادرست اطلاعات ، هم جرایم مدنی و هم جرایم جزایی پیش بینی كرده است.
Statutory Law
قانون موضوعه
قانون نانوشته ای كه توسط مقامات قانون گذار ایالتی یا فدرال تصویب شده است.
Gross Negligence
قصور
كمال بی توجهی نسبت به مسئولیتها.
Constructive Fraud
معادل تقلب
انجام دادن وظایفی كه نیازمند دقت بسیار زیاد است با جنان بی دقتی كه افرادی كه فكر می كنند كار با دقت لازم انجام شده است ، گمراه شوند. متفاوت از تقلب است چون در معادل تقلب ، آگاهی از وجود تحریف در صورتهای مالی وجود ندارد.
Scienter
تعمد
قصد فریب ، دستكاری یا گول زدن. دیوان عالی آمریكا در دعوی هاچفلدر چنین رای داد كه برای محكوم كردن حسابرسان بر اساس قانون بورس اوراق بهادار 1934 باید تعمد آنان اثبات شود.
Substantive Test
آزمون محتوا
آزمون مانده حسابها و معاملات كه برای كشف اشتباهات با اهمیت موجود در صورتهای مالی طراحی می شود. نوع ، زمان بندی و حدود آزمونهای محتوا بعد از ارزیابی حسابرسان از سیستم كنترل داخلی صاحبكار تعیین می شود.
Audit Risk
احتمال خطر حسابرسی
احتمال خطر آنكه حسابرسان نادانسته نظر خود را درباره صورتهای مالی حاوی تحریفهای با اهمیت ، بطور مناسبی تعدیل نكنند.
Inherent Risk
احتمال خطر ذاتی
احتمال خطر رخ دادن یك تحریف با اهمیت در یك حساب و با فرض این كه برای آن ، كنترل داخلی وجود    نداشته باشد.
Control Risk
احتمال خطر كنترل
احتمال خطر رخ دادن یك تحریف با اهمیت در یك حساب و عدم كشف به موقع آن توسط سیستم كنترل داخلی.
Detection Risk
احتمال خطر عدم كشف
احتمال خطر اینكه روشهای رسیدگی حسابرسان سبب شود به این نتیجه برسند كه تحریف با اهمیتی در حساب مورد رسیدگی وجود ندارد ، در حالی كه حساب مزبور در واقع دارای تحریف با اهمیت است.
Time Budget
بودجه زمانی
برآوردی از زمان لازم برای انجام دادن هر مرحله از برنامه حسابرسی.
Audit Program
برنامه حسابرسی
فهرست تفصیلی و مشروح روشهای رسیدگی خاصی كه باید در طول یك كار حسابرسی انجام شود. برنامه های حسابرسی مبنای تقسیم كار و زمان بندی آن و تعیین كارهای باقیمانده را فراهم می آورد. برنامه های حسابرسی ، برای هر كار حسابرسی ، متناسب می شود.
Successor Auditor
حسابرس جانشین
حسابرسی كه كار یك صاحبكار جدید را پذیرفته یا از وی دعوت شده است تا پیشنهاد خود را برای پذیرش یك كار حسابرسی ارائه كند كه قبلا توسط موسسه دیگری حسابرسی می شده است.
Audit Plan
طرح حسابرسی
برداشت كلی از كار حسابرسی كه در مراحل برنامه ریزی تدوین می شود. طرحهای حسابرسی معمولا مطالبی چون هدفهای كار ، نوع و ماهیت كارهایی كه باید انجام شود ، جدول زمان بندی كارهای عمده حسابرسی و تكمیل كار ، و برنامه تامین نیروی انسانی لازم را در بر می گیرد.
Analytical Procedures
روشهای تحلیلی
آزمونهای محتوایی كه اطلاعات مالی سال جاری را با اطلاعات مالی سال قبل ، بودجه ها ، سایر اطلاعات غیر مالی یا متوسطهای صنعت مقایسه می كند. روشهای تحلیلی از لحاظ مقاصد برنامه ریزی ، حسابرسان را در كسب شناخت از فعالیتهای صاحبكار ، تشخیص مبالغی از صورتهای مالی كه به نظر می رسد تحت تاثیر اشتباهات یا تخلفات یا سایر مسائل بالقوه است یاری می رساند.
Professional Corporation
شركت حرفه ای
یك شكل سازمانی یرای فعالیتهای حرفه ای كه اكنون در بیشتر ایالتها پذیرفته شده است. شركت حرفه ای ، حسابرسان را قادر می سازد تا خود را كمتر در معرض مسئولیتهای قانونی قرار دهند و از مزایای مالیاتی خاص شركتها نیز سود جویند. تمام سهامداران و اعضای هیت مدیره یك شركت حرفه ای باید اجازه رسمی كار در حرفه حسابرسی را    داشته باشند.
Predecessor Auditor
حسابرس قبلی
موسسه حسابرسی كه قبلا حسابرس صاحبكار بوده اما از این كار استعفا داده یا صاحبكار به او اطلاع داده است كه دیگر از خدمات او استفاده نخواهد كرد.
Audit Plan
طرح حسابرسی
برداشت كلی از كار حسابرسی كه در مراحل برنامه ریزی تدوین می شود. طرحهای حسابرسی معمولا مطالبی چون هدفهای كار ، نوع و ماهیت كارهایی كه باید انجام شود ، جدول زمان بندی كارهای عمده حسابرسی و تكمیل كار ، و برنامه تامین نیروی انسانی لازم را در بر می گیرد.
Engagement Letter
موافقتنامه حسابرسی
نامه ای رسمی در شروع كار حسابرسی از طرف حسابرسان به صاحبكار كه نوع و ماهیت كار ، هر گونه محدودیت در دامنه رسیدگی ، كارهایی كه باید توسط كاركنان صاحبكار انجام پذیرد و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی در آن خلاصه می شود. هدف موافقتنامه حسابرسی ، پیشگیری از سوء برداشتهاست و در كارهای غیر حسابرسی نیز همانند حسابرسی ، ضروری است.
Management Letter
نامه مدیریت
گزارشی به مدیریت صاحبكار حاوی پیشنهادهای لازم برای اصلاح هر گونه نارسایی در سیستم كنترل داخلی كه بر اثر ارزیابی حسابرسان از سیستم كنترل داخلی كشف شده است. نامه مدیریت ، اطلاعات مفیدی را برای صاحبكار فراهم می كند و به علاوه ، در صورتی كه صاحبكار بعدا در اثر یك ضعف در سیستم كنترل داخلی ، خسارت به بیند ، می تواند مسئولیت حسابرسان را محدود سازد.
Walk-Through Test
آزمون شناخت سیستم
آزمون دقیق و كامل بودن ثبت سیستم در كاربرگهای حسابرسی. آزمون شناخت سیستم با ردیابی چند معامله در هر یك از مراحل مختلف چرخه معاملات مربوط و با این هدف انجام می گیرد كه مشخص شود ترتیب واقعی اجرای روشها همان گونه است كه در كاربرگها ثبت شده است.
Test of Controls
آزمون كنترلها
آزمونهایی كه در مورد طراحی یا نحوه اعمال یك سیاست یا روش كنترل داخلی اجراء می شود تا تاثیر آن را در پشگیری یا كشف تحریفهای با اهمیت در صورتهای مالی ، ارزیابی كند.
Internal Control Questionnaire
پرسشنامه كنترل داخلی
یكی از راههای متعدد ثبت سیستم كنترل داخلی در كاربرگهای حسابرسی است. پرسشنامه معمولا به گونه ای طراحی  می شود كه جواب خیر در آن آشكارا معرف ضعف سیستم كنترل داخلی باشد.
Transaction Cycle
چرخه معاملات
ترتیب اجرای روشهایی كه صاحبكار برای پردازش نوع خاصی از معاملات تكرار شونده بكار می برد. كاربرگهای حسابرسی مربوط به تشریح سیستم كنترل داخلی صاحبكار بر اساس چرخه های عمده معاملات ، سازمان می یابد.
Audit Decision Aids
چك لیستهای را هنمای حسابرسی
چك لیستها یا فرمهای استانداردی است كه به حسابرسان هنگام اتخاذ یك تصمیم یاری می رساند و از مورد توجه قرار گرفتن كلیه اطلاعات یا تلفیق آنها اطمینان می دهد.
Internal Auditors
حسابرسان داخلی
گروهی از كاركنان شركت كه برای آزمون كارآیی كلیه جنبه های سیستم كنترل داخلی ، برنامه های حسابرسی را طراحی و اجرا می كنند. هدف اصلی حسابرسان داخلی ، ارزیابی و بهبود كارآیی دوایر مختلف عملیاتی شركت است نه اظهار نظر درباره مطلوبیت صورتهای مالی.
Fidelity Bond
دریافت تضمین از كاركنان
شكلی از بیمه است كه طی آن بیمه گر تعهد می كند زیان ناشی از  دزدی یا اختلاس كاركنان تضمین شده را به كارفرما جبران كند.
Internal Control Structure (System)
ساختار (سیستم) كنترل داخلی
سیاستها یا روشهایی كه در واحد تجاری برقرار می شود تا از نیل به هدفهای آن ، اطمینانی منطقی فراهم آید. ساختار كنترل داخلی شامل محیط كنترلی ، سیستم حسابداری و روشهای كنترل است.
Reportable Conditions
شرایط قابل گزارش
مطلبی كه به نظر حسابرس می رسد و نشانه نارسایی جدی در طراحی یا نحوه اعمال ساختار كنترل داخلی است و      می تواند بر توانایی شركت برای ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارش صحیح و مناسب اطلاعات مالی، اثر نامطلوبی بگذارد.
Written Narrative of the System
شرح نوشته سیستم كنترل داخلی
شرح خلاصه ای از سیستم كنترل داخلی برای انعكاس در كاربرگهای حسابرسی. شرح نوشته نسبت به پرسشنامه كنترلهای داخلی بیشتر انعطاف پذیر است ، اما تنها برای سیستمهای نسبتا كوچك و ساده قابل استفاده است.
Organization Plan
طرح سازمان
تقسیم اختیارات ، مسئولیتها و وظایف بین اعضای یك سازمان.
Material Weakness in Internal Control
ضعف با اهمیت در سیستم كنترل داخلی
شرایط قابل گزارش كه در آن طراحی سیستم كنترل داخلی یا میزان رعایت آن سبب كاهش احتمال خطر وقوع اشتباهها یا تخلفهای با اهمیت و كشف نشدن آن تا حد نسبتا پایینی نمی شود.
Administrative Controls
كنترلهای اداری
آن دسته از كنترلهای داخلی كه برای افزایش كارآیی عملیات فروش ، تولید یا سایر زمینه های غیر مالی طراحی        می شود ، اما ، مستقیما بر قابلیت اتكای اطلاعات حسابداری اثر ندارد.
Accounting Controls
كنترلهای حسابداری
آن دسته از كنترلهای داخلی با ماهیتی كه بتواند مستقیما بر قابلیت اتكای مدارك حسابداری و صورتهای مالی اثر گذارد
Incompatible Duties
وظایف ناسازگار
وظایف محوله ای كه فرد را در وضعیتی قرار دهد كه بتواند در روال عادی كار خود هم مرتكب اشتباهات یا تخلفهایی بشود و هم آن را پنهان دارد.
System Flowchart
نمودگر سیستم كنترل داخلی
نمایش تصویری یك سیستم یا یك سری روش كه در آن هر روش به ترتیب و در جای خود نشان داده می شود. نمودگر سیستم ، متداولترین روش ثبت سیستم كنترل داخلی در كاربرگهای حسابرسی است.
Interface
ارتباط
رانش همزمان چند پرونده یا برنامه به گونه ای كه اطلاعات بتواند از یكی به دیگری منتقل شود.
Test Deck
اطلاعات آزمایشی
مجموعه ای از مدارك و معاملات آزمایشی كه برای آزمودن كفایت سیستم یا برنامه كامپیوتر تهیه می شود.
Self-Checking Number
اعداد خود آزما
عددی كه یك رقم اضافی (رقم كنترل) به دنبال داشته باشد تا پس از انتقال آن از یك دستگاه به دستگاه دیگر صحت آن بتواند تایید شود.
Integrated Test Facility
امكانات آزمون همگام
مجموعه ای از ركوردها و پرونده های آزمایشی در سیستم كاربردی كامپیوتر تا اطلاعات آزمایشی بتواند توام با اطلاعات واقعی پردازش شود.
Header Lable
برچسب عنوان
یك ثبت قابل استفاده دستگاه در اول یك پرونده كه مشخصات پرونده در ان ثبت شده است.
Service Auditors Review ( of a Computer Service Centre )
بررسی حسابرسان مركز خدمات كامپیوتر
بررسی و گزارش حسابرسان مستقل نسبت به كنترلهای داخلی در یك مركز خدمات كامپیوتری . حسابرسان دیگر به منظور ارزیابی كنترلهای داخلی مربوط به پردازش اطلاعاتی كه برای صاحبكار آن تهیه می شود از این گزارش استفاده می كنند.
File Integrity
بی عیبی پرونده
دقت، صحت و قابلیت اتكای اطلاعات موجود در یك پرونده.
Inteligent Terminals
پایانه های هوشمند
پایانه هایی به شكل تلویزیون یا صفحه كلید و چاپگر كه دارای یك حداقل توان پردازشی است و اغلب برای ورود مستقیم اطلاعات فعالیتها به نوارها یا دیسكها جهت پردازش بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.
File
پرونده
مجموعه سازمان یافته اطلاعات مرتبط ، مانند پرونده یك مشتری.
Master File
پرونده اصلی
پرونده ای از اطلاعات نسبتا ثابت كه عموما بطور دوره ای بهنگام می شود.
Online
پیوسته
ویژگی مربوط به دستگاهها و تجهیزات جنبی كه مستقیما به دستگاه پردازش مركزی كامپیوتر متصل است.
Program Analysis Techniques
تكنیكهای تجزیه و تحلیل برنامه
شیوه های آزمون كنترلهای برنامه كه به رسیدگی نمودگرهای برنامه كامپیوتری تهیه شده توسط كامپیوتر مربوط        می شود.
Hash Total
جمع درهم
یك جمع كنترلی بی معنا مانند جمع شماره های تمام صورتحسابها در یك دسته از صورتحسابهای فروش ، جمع مزبور  برای تعیین موارد كم و زیاد شدن یا پردازش نادرست اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.
Control Total
جمع كنترلی
جمع یك قلم از اطلاعات مشترك در تمام اقلام دسته ، مانند جمع مبالغ فروش در دسته ای از فاكتورهای فروش.
Sequential Access
دسترسی ترتیبی
یك روش نگهداری اطلاعات در حافظه كه در آن ، اطلاعات به ترتیب شماره (مثلا شماره حساب) خوانده یا نوشته      می شود. نوار مغناطیسی یك نمونه از وسایل نگهداری ترتیبی اطلاعات است.
Direct (random) Access
دسترسی مستقیم
یك شیوه نگهداری اطلاعات كه در آن ، آدرس هر مورد از اطلاعات مشخص شده است تا بدون نیاز به جستجوی ترتیبی تمام اطلاعات نگهداری شده ، بتوان با استفاده از آدرس ، مستقیما به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا كرد.
Batch
دسته
گروهی از فعالیتها (معاملات) كه بعنوان یك واحد اطلاعات با آن كار شود.
Record
ركورد
گروهی از اقلام یا مطالب مربوط به هم كه به عنوان یك واحد اطلاعات با كار شود.
Operating System
سیستم عامل
نرم افزاری كه اجزای سخت افزار را هماهنگ و كنترل می كند. روشهای تصویب می تواند در سیستم عامل به گونه ای برنامه ریزی شود كه دسترسی به پرونده ها و برنامه ها به كاركنان مجاز محدود گردد.
Data Base Management System
سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی
روشی كه با نگهداری اطلاعات برای چند سیستم كاربردی كامپیوتری در یك بانك كامل اطلاعاتی ، مانع از نگهداری تكراری اطلاعات می شود.
Tagging and Tracing
علامت گذاری و پیگیری فعالیتها
یك شیوه آزمون كنترلهای برنامه كه در آن تعدادی از معاملات ورودی برای پردازش علامت گذاری می شود . برنامه كامپیوتری ، گزارشی از مراحل پردازش معاملات مشخص شده را چاپ می كند تا مورد بررسی حسابرسان قرار گیرد.
General Controls
كنترلهای عمومی
كنترلهای داخلی كه به تمام كاربردهای كامپیوتر مربوط شود. این گروه شامل كنترلهای سازمانی ، مستند سازی              ، كنترلهای دستگاههای كامپیوتر و كنترلهای ایمنی است.
Application Controls
كنترلهای كاربردی
كنترلهای داخلی مربوط به یك كار مشخص حسابداری ، مانند تهیه لیست حقوق و دستمزد.
Hard Copy
گزارشهای چاپی
اطلاعات خروجی كامپیوتر به شكل گزارشهای چاپ شده ، مانند فهرستها ، گزارشها و خلاصه ها.
Offline
گسسته
ویژگی مربوط به دستگاهها و تجهیزات جنبی كه مستقیما به دستگاه پردازش مركزی كامپیوتر متصل نیست.
Data Communication
مخابره اطلاعات
در سیستم دارای چنین امكانی ، اطلاعات می تواند بین دستگاههای كامپیوتر مستقر در محلهای متفاوت نقل و انتقال یابد.
Record Layout
نقشه/طرح ركورد
نقشه ای كه تمام مطالب یك ركورد و ترتیب آنها در ركورد را نشان دهد.
Program Flowchart
نمودگر برنامه
نمایش تصویری مراحل اصلی و منطق كار یك برنامه كامپیوتری.
Generalized Audit Software
نرم افزار عمومی حسابرسی
نوعی از برنامه های كامپیوتری مورد استفاده حسابرسان برای یافتن و پردازش اطلاعات مندرج در ركوردهای كامپیوتری صاحبكار. برنامه های (كامپیوتری) حسابرسی مزبور ، كارهایی مانند مرتب كردن اطلاعات به شكل قابل استفاده تر برای حسابرسان ، مقایسه ، انتخاب نمونه و محاسبات را انجام می دهد. این نوع نرم افزار ، معمولا در بسیاری از انواع سیستمهای كامپیوتری قابل استفاده است.
Relative Risk
احتمال خطر نسبی
احتمال خطر وجود یك اشتباه مهم و ارائه نادرست حسابها و صورتهای مالی در هر كار رسیدگی.
Material
با اهمیت
خیلی مهم ، بدان حد مهم كه بر ارزیابی یا تصمیم گیری استفاده كنندگان صورتهای مالی اثر بگذارد . اطلاعاتی كه باید افشاء شود تا صورتهای مالی به نحو مطلوب ارائه شده باشد ، هم به جنبه های كیفی و هم به جنبه های كمی اطلاعات مربوط می شود.
Dual Dating
تاریخ گذاری دوگانه
تاریخ گذاری گزارش حسابرسان با دو تاریخ ، یكی تاریخ آخرین روز اجرای عملیات و دیگری ، تاریخ یك رویداد خاص كه در فاصله آخرین روز اجرای عملیات و انتشار گزارش حسابرسان رخ داده است.
Confirmation
تاییدیه
نوعی مدرك ، كه در خارج از سازمان صاحبكار تهیه و مستقیما برای حسابرسان ارسال می شود.
Letter of Representation
تاییدیه مدیریت
یك یا چند تاییدیه كه به درخواست حسابرسان و توسط مسئولین شركت تهیه می شود و حقایقی را راجع به وضعیت مالی یا عملیات صاحبكار بیان می دارد.
Analytical Prodecures
روشهای تحلیلی
ارزیابی اطلاعات مالی از راه مطالعه روابط احتمالی بین اطلاعات مالی و هم غیر مالی ، نمونه هایی از روشهای تحلیلی رایج شامل مقایسه اطلاعات مالی دوره جاری با اطلاعات مشابه دوره های قبل ، با شاخصهای صنعت ، با موارد            پیش بینی شده (بودجه) و با اطلاعات غیر مالی است.
Subsequent Events
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهایی كه بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از تكمیل حسابرسی و انتشار گزارش حسابرسان رخ دهد.
Evidence
شواهد
هر اطلاعی كه فرض حسابرسان مبنی بر این كه صورتهای مالی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات صاحبكار را به نحو مطلوب نشان می دهد را رد یا تایید كند.
Pro-forma Financial Statements
صورتهای مالی فرضی
نوعی از صورتهای مالی كه آثار رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه را آنچنان نشان می دهد كه گویا در تاریخ ترازنامه رخ داده اند.
Competence
قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان شواهد حسابرسی به كیفیت آن مربوط می شود. شواهدی قابلیت اطمینان دارد كه هم معتبر باشد          و هم مربوط.
Specialist
كارشناس
فرد یا موسسه ای با مهارت یا دانش خاص در زمینه ای غیر از حسابداری و حسابرسی ؛ مانند كارشناس بیمه عمر.
Sufficient
كفایت
كفایت شواهد حسابرسی ، سنجشی از كمیت شواهد است.
Observation
مشاهده
یكی از روشهای گردآوری شواهد توسط حسابرسان كه حاصل مشاهده عینی است.
Related Party Transactions
معاملات اشخاص وابسته
معامله ای كه یك طرف معامله بتواند مدیریت یا سیاستهای عملیاتی طرف دیگر را به حدی تحت نفوذ قرار دهد كه طرف دیگر نتواند منافع خود را به طور كامل اعمال كند.
Dual-Purpose Tests
آزمونهای دو منظوره
آزمونهایی كه برای آزمون روشهای كنترل داخلی و اثبات مبالغ ریالی یك حساب از طریق یك نمونه واحد ، طراحی می شود.
Risk of Incorrect Acceptance (Beta Risk)
احتمال خطر پذیرش نادرست (احتمال خطر بتا)
احتمال خطر انكه نتایج نمونه نشان دهد جامعه به نحو با اهمیتی تحریف نشده است در حالی كه ، در واقع به نحو با اهمیتی تحریف شده است.
Risk of Incorrect Rejection ( Alpha Risk)
احتمال خطر رد كردن نادرست (احتمال خطر آلفا)
احتمال خطر انكه نتایج نمونه نشان دهد جامعه به نحو با اهمیتی تحریف شده است در حالی كه ، در واقع چنین نیست.
Nonsampling Risk
احتمال خطر غیر نمونه گیری
جنبه هایی از احتمال خطر كه به نمونه گیری مربوط نمی شود. این احتمال خطر معمولا از خطاهای ((انسان)) ناشی    می شود نه ((آمار)).
Sampling Risk
احتمال خطر نمونه گیری
احتمال خطر اینكه نتیجه گیری حسابرسان بر اساس نمونه از نتیجه گیری آنان در صورت آزمون تمام اقلام جامعه متفاوت باشد. احتمال خطرهای نمونه گیری در آزمون كنترلها عبارتند از احتمال خطر اتكای بیش از واقع و كمتر از واقع ؛ در آزمونهای محتوا عبارتند از احتمال خطرهای پذیرش نادرست و رد كردن نادرست.
Random Selection
انتخاب تصادفی
انتخاب اقلام از بین یك جامعه به گ.نه ای كه هر قلم ، شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشد.
Systematic Selection
انتخاب منظم
یك روش انتخاب نمونه  با گزیدن هر  n امین قلم جامعه از یك یا چند نقطه شروع تصادفی.
Standard Deviation
انحراف استاندارد
مقایس تغییر پذیری یا پراكندگی مقدار اقلام در یك جامعه. در یك توزیع نرمال ،3/68 درصد تمام مقادیر اقلام در محدوده   انحرلف استاندارد ، 4/95 درصد در محدوده 2   انحراف استاندارد و 7/99 درصد در محدوده 3   انحراف استاندارد از میانگین جامعه قرار می گیرد.
Difference Estimation
برآورد تفاضلی
یك طرح نمونه گیری برای بر آورد متوسط تفاضل بین مبالغ حسابرسی شده (صحیح) اقلام یك جامعه و ارزش دفتری آنها. برآورد تفاضلی در مواردی كه اختلافها تقریبا متناسب با ارزش دفتری نیست ، به جای برآورد نسبتی بكار می رود.
Mean-Per-Unit Estimation
برآورد میانگین در هر واحد
یك طرح نمونه گیری كه حسابرسان را قادر می سازد تا مقدار ریالی (یا هر متغیر دیگری از) اقلام یك جامعه را از طریق تعیین متوسط مقدار اقلام نمونه برآورد كنند.
Ratio Estimation
برآورد نسبتی
یك طرح نمونه گیری برای برآورد نسبت مبلغ حسابرسی شده (صحیح) اقلام به ارزش دفتری آنها. حاصلضرب نسبت در ارزش دفتری جامعه ، برآوردی از كل مبالغ حسابرسی شده جامعه را بدست می دهد. برآورد سنتی در مواردی كه اشتباه ها ، تقریبا با ارزش دفتری متناسب است ، یك روش كاملا موثری می باشد.
Normal Distribution
توزیع نرمال
یك توزیع فراوانی كه در آن گرایش مقادیر اقلام به سوی میانگین است و گرایشی نسبت به یك سو در آن مشاهده   نمی شود . شكل توزیع نرمال با یك منحنی زنگوله ای نمایش داده می شود.
Population
جامعه
تمام گروه اقلامی كه یك نمونه می تواند از آن انتخاب شود.
Allowance for Sampling Risk (ASR , Precision )
حدود مجاز احتمال خطر نمونه گیری (دقت)
فاصله ای در اطراف نتایج نمونه كه انتظار می رود ویژگی واقعی جامعه در آن فاصله قرار گیرد.
Tolerable Error
خطای قابل تحمل
برآوردی از حداكثر اشتباه ریالی كه می تواند در مانده یك حساب وجود داشته باشد كه اگر با اشتباههای موجود در سایر حسابها جمع شود ، باز هم سبب تحریف با اهمیت صورتهای مالی نشود.
Sampling Error
خطای نمونه گیری
تفاوت بین ضریب یا مبلق واقعی موجود در جامعه و ضریب یا مبلغ موجود در نمونه. برای مثال ، چنانچه ضریب انحراف واقعی (اما نامشخص) جامعه 3 درصد باشد و ضریب انحراف نمونه 2 درصد ، خطای نمونه گیری 1 درصد خواهد بود.
Precision
دقت
نگاه كنید به : حدود مجاز احتمال خطر نمونه گیری
Efficient Audit
رسیدگی كارآمد
یك رسیدگی موثر كه با كمترین هزینه ممكن انجام شود.
Effective Audit
رسیدگی موثر
یك رسیدگی كه بتواند به میزان از پیش تعیین شده ای موفق به كشف اشتباهات با اهمیت در صورتهای مالی     صاحبكار شود.
Confidence Level
سطح اطمینان
مكمل احتمال خطر اتكای بیش از واقع بر كنترلهای داخلی (یا مكمل احتمال خطر پذیرش نادرست در طرحهای     نمونه گیری بر اساس صفت).
Deviation Rate (Occurance Rate , Exception Rate )
ضریب انحراف
انحراف مشخص از روشهای كنترل مقرر شده. این ویژگی است كه در آزمون كنترلها اندازه گیری می شود.
Expected Deviation Rate
ضریب انحراف مورد انتظار
تعیین یك برآورد قبلی برای ضریب انحراف . چنین برآوردی برای برای تعیین اندازه نمونه لازم در نمونه گیری بر اساس صفت ضرور است.
Tolerable Rate
ضریب قابل تحمل
حداكثر ضریب انحرافی كه جامعه می تواند از روشهای مقرر كنترل داخلی داشته باشد و حسابرسان آن را بدون نیاز به تعدیل میزان اتكای خود بر كنترلهای داخلی ، تحمل می كنند (برآورد احتمال خطر كنترل).
Stratification
طبقه بندی
تقسیم یك جامعه به دو یا چند طبقه متجانس. طبقه بندی از طریق كاهش تغییر پذیری اقلام هر طبقه سبب افزایش كارآیی اغلب طرحهای نمونه گیری می شود. اندازه نمونه لازم برای ارزیابی جداگانه هر یك از طبقات معمولا كوچكتر از نمونه ای است كه برای ارزیابی كل جامعه ، مورد نیاز است.
Reliability
قابلیت اعتماد
نگاه كنید به : سطح اطمینان.
Mean
میانگین
مقدار متوسط یك قلم ، از تقسیم جمع مقادیر بر تعداد اقلام تشكیل دهنده كل مقادیر محاسبه می شود.
Discovery sampling
نمونه گیری اكتشافی
یك طرح نمونه گیری برای تشخیص حداقل یك انحراف ، به شرطی كه آن انحراف با فراوانی معینی در جامعه           رخ دهد.
Attributes sampling
نمونه گیری بر اساس صفت
یك طرح نمونه گیری كه حسابرسان می توانند با آن ، ضریب انحراف جامعه (تعداد دفعات وقوع) را برآورد كنند.
Variables sampling
نمونه گیری بر اساس متغیر
طرحهای نمونه گیری برای اندازه گیری عددی یك جامعه ، مانند مبلغ ریالی ، طراحی می شود.
Sequential sampling
نمونه گیری دنباله ای
یك طرح نمونه گیری كه در آن نمونه در مراحل مختلف  انتخاب می شود و هر انتخاب بعدی به نتایج نمونه قبلی بستگی دارد.
Representative Sample
نمونه معرف
نمونه ای كه اساسا دارای ویژگیهای جامعه ای است كه از آن انتخاب شده است.
Physical Representation of Population
وجود عینی جامعه
جامعه ای كه حسابرسان ، نمونه را از بین اقلام آن انتخاب می كنند. تفاوت بین وجود عینی جامعه و جامعه واقعی در این است كه اقلامی می تواند در جامعه واقعی وجود داشته باشد كه در جامعه عینی نباشد. برای مثال ، حسابرسان نمونه خود می تواند در جامعه واقعی وجود داشته باشد كه در جامعه عینی نباشد. برای مثال ، حسابرسان نمونه خود را از صورت ریز حسابهای درافتنی انتخاب می كنند در حالی كه در این صورت ریز ممكن است تمام حسابهای در یافتنی را واقعا شامل باشد یا نباشد.
Quality Control Standards
استانداردهای كنترل كیفیت
استانداردهایی برای استقرار رویه ها و روشهای كنترل كیفیت كه بتواند از انجام شدن كلیه حسابرسیهای موسسه طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی اطمینانی منطقی بدست دهد.
Adjusting Journal Entries
اصلاحات پیشنهادی
پیش نویس ثبت روزنامه ای كه حسابرسان برای اصلاح اشتباه با اهمیت كشف شده در صورتهای مالی و مدارك حسابداری تهیه می كنند.
Reclassification Entries
اصلاحات طبقه بندی
ثبتی در كاربرگها كه توسط حسابرس برای اطمینان از ارائه مطلوب صورتهای مالی صاحبكار تهیه می شود ؛ مانند ثبت مربوط به انتقال مانده های بستانكار حسابهای دریافتنی به بدهیهای جاری در ترازنامه صاحبكار . از آنجا كه ثبتهای تجدید طبقه بندی ، اصلاح كننده اشتباهات موجود در مدارك صاحبكار نیست ، در دفاتر صاحبكار نیز ثبت نمی شود.
Division for CPA Firms
بخش موسسات حسابرسی
بخشی از انجمن حسابداران رسمی آمریكاست كه موسسات حسابرسی به نظم در می آورد. موسسات حسابرسی می توانند داوطلبانه به عضویت یك یا هر دو قسمت آن ، قسمت حسابرسی شركتهای سهامی عام و قسمت حسابرسی شركتهای     غیر سهامی عام ، درآیند.
Peer Review
بررسی همپیشگان
مطالعه و ارزیابی رویه ها و روشهای كنترل كیفیت یك موسسه توسط موسسه حسابرسی دیگر یا گروهی از         حسابرسان مستقل.
Permanent File
پرونده دایمی
پرونده ای از كاربرگها كه حاوی اطلاعات به نسبت بدون تغییر است. مانند نسخه ای از اساسنامه و مدارك ثبت شركت   ، نسخه ای از  صورتجلسات : هیات مدیره ، مجتمع عمومی و كمیتهای هیات مدیره ، و همچنین ، تجزیه و تحلیل حسابهایی از دفتر كل ، مانند سرمایه و سود (زیان) انباشته.
Analysis
تجزیه و تحلیل (كاربرگ)
كاربرگی كه خلاصه تمامی تغییرات یك حساب دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمد یا هزینه را در طول دوره مورد رسیدگی نشان دهد.
Lead Schedule
كاربرگ اصلی
كاربرگی است با ستونهایی مشابه عنوانهای كاربرگ نهایی به منظور تركیب حسابهای مشابه دفتر كل كه جمع آن در كاربرگ نهایی به صورت یك قلم آورده می شود.
Working Trial Balance
كاربرگ نهایی
كاربرگی كه مانده حسابهای دفتر كل در پایان سال جاری و سال قبل را فهرست می كند و برای اصلاحات پیشنهادی ، اصلاحات طبقه بندی و مانده های نهایی كه در صورتهای مالی منعكس می شود نیز ستونهایی دارد.
Working Papers
كاربرگها
اوراقی كه شواهد گردآوری شده توسط حسابرسان در آن مستند می شود تا كار انجام شده ، شیوه ها و روشهای مورد استفاده و نتیجه گیریهای آنان از رسیدگی به صورتهای مالی یا سایر خدماتشان را نشان دهد.
Administrative Working Papers
 كاربرگهای عمومی
كاربرگهایی كه ویژه كمك به حسابرسان در امر برنامه ریزی و انجام شدن كار طراحی می شود؛ مانند : برنامه های حسابرسی ، پرسشنامه ها و نمودگرهای كنترل داخلی ، بودجه های زمانی و یادداشتهای مربوط به اداره مورد رسیدگی.
Corroborating Documents
مدارك موید
مدارك و یادداشتهای موجود در كاربرگها برای اثبات مطالب منعكس در صورتهای مالی صاحبكار. این گونه كاربرگها    ، تاییدیه های حسابرسی ، مكاتبات با وكلای حقوقی ، نسخه ای از قراردادها ، نسخه ای از صورتجلسات هیات مدیره و مجامع عمومی و تاییدیه های دریافتی از مدیریت صاحبكار را شامل می شود.
Tick Mark
نشانه حسابرسی
علامتی كه حسابرس برای نشان دادن انجام شدن یك مرحله بخصوص از كار در كاربرگ می گذارد. استفاده از       نشانه های حسابرسی باید همراه با شرح توصیفی آن در كاربرگها باشد.
Public Oversight Board
هیات ناظر عام
یك گروه مستقل از افراد برجسته غیر حسابدار كه فعالیتهای قسمت حسابرسی شركتهای سهامی عام را كنترل می كنند تا اطمینان یابند قسمت مزبور در جهت منافع عموم فعالیت می كند.
نقل از : نشریه شماره 87 سازمان حسابرسی
ترجمه آقایان عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری

طبقه بندی: اصطلاحات حسابرسی،  حسابرسی، 
یکشنبه 13 اردیبهشت 1388 توسط سمیرا كمالی | نظرات ()


سلام
به وبلاگ خودتان خوش آمدید در این وبلاگ سعی می شود مقالات مفید حسابداری همچنین منابع آزمون كارشناسی وكارشناسی ارشد و دكتری ارائه گردد.
امیدوارم این مطالب مفید و كارا واقع گردد. نظرات شما موجب بهبود این وبلاگ می گردد.
با آرزوی موفقیت شما دوست گرامی(سمیرا كمالی)

پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
حسابداری صنعتی2 (3)
اطلاعیه ها (19)
حسابرسی (5)
حسابداری میانه1 (1)
حسابداری صنعتی مقدماتی (1)
اصول حسابداری2 (4)
حسابداری شرکتها2 (1)
حسابداری شرکتها 1 (2)
نمرات میانترم و پایانترم (10)
حسابداری مالی (2)
اصول حسابداری1 و اصول مقدماتی حسابداری (2)
مدیریت مالی (1)
بورس (2)
ریاضی (1)
قیمت سهام (2)
حسابداری (17)
منابع كارشناسی ارشد حسابداری (3)
اصطلاحات حسابرسی (6)
حسابداری ارزش افزوده (3)
پایان نامه (4)
صورت ارزش افزوده (2)
بررسی دیدگاه های تئوریك حقوق صاحبان سهام (1)
هدف صورت های مالی (2)
حسابداری منابع انسانی (1)
روش دلفی سازی برای پیش بینی (1)
سر فصل های كاردانی به كارشناسی حسابداری (2)
برنامه مطالعه برای كارشناسی ارشد (3)
سر فصل رشته حسابداری (7)
روش صحیح مطالعه (2)
منابع پیشنهادی برای آزمون دكترای حسابداری دانشگاه تهران 1387 (3)
منابع پیشنهادی آزمون دكتری حسابداری دانشگاه آزاد (2)
پژوهش عملیاتی (3)
سمیرا كمالی
حسابداری در آبادان
حسابداران (استاد روشنگرزاده)
کنکور حسابداری
مطالب کمیاب در حسابداری
بچه های کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی آبادان
حسابداری(رضوانشهرصدوق)
دانلود تمام پروژه های رشته حسابداری(مرتضی منصوری)
سنجش 3
حسابداروحسابداری
حسابداری وحسابرسی آذر حساب
تفریحات اینترنتی
قالب های وبلاگ
لیست وبلاگ ها
اخبار وبلاگ ها
حامد فیلی
فروشگاه اینترنتی
همه پیوندها
آبان 1393
مهر 1393
آبان 1392
دی 1391
آذر 1391
شهریور 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
دی 1390
کلاس جبرانی صنعتی 2
توجه :کلاس اصول 3روز سه شنبه مورخ 22مهر برگزار نمیشود
تغییر ساعت کلاس اصول 3.: روز سه شنبه شروع کلاس ساعت14
تشکر
قابل توجه دانشجویان دانشگاه آبادان
پروژه مالی
امتحان میانترم
کارآموزی
قابل توجه دانشجویان حسابداری صنعتی2 مشخصه 189
نمرات درس حسابداری صنعتی 2 مشخصه 189
نمرات درس حسابداری و حسابرسی دولتی مشخصه232
نمرات حسابداری صنعتی 2 مشخصه 63
جواب تمرین 1 حسابداری صنعتی2
امتحان میانه 1
آخرین مهلت تحویل پروژه
لیست آخرین مطالب
وبلاگ استاد اسدی نسب
وبلا گ استاد مسلم قاطبى
ورزش و سلامتی
باشگاه پرواز
میهن boy هیتس
پرشین هتل مرجع كامل هتل ها و مراكز اقامتی ایران
مقالات حسابداری ناب
حسابداری اسماعیل زاده
شارژ ایرانسل,همراه اول, با جوایز
شارژ ایرانسل همراه اول, وایمکس
همه پیوندهای روزانه
ارسال پیوند روزانه
اصول حسابداری 1
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
http://vavanbax.blogfa.com------->

کسب درآمد برای وبلاگ ها

مرجع کد آهنگ

EC??I ???? O??? EC I? ?U? ???E? ?C? ?E???
دنیای کدهای جاوا اسکریپت

salam irani


استخاره آنلاین با قرآن کریم