تبلیغات
كارشناسی ارشد حسابداری سمیرا كمالی - حسابداری ارزش افزوده
كارشناسی ارشد حسابداری سمیرا كمالی

سلام
به وبلاگ خودتان خوش آمدید در این وبلاگ سعی می شود مقالات مفید حسابداری همچنین منابع آزمون كارشناسی وكارشناسی ارشد و دكتری ارائه گردد.
امیدوارم این مطالب مفید و كارا واقع گردد. نظرات شما موجب بهبود این وبلاگ می گردد.
با آرزوی موفقیت شما دوست گرامی(سمیرا كمالی)


حسابداری ارزش افزوده

مقدمه :

•مقایسه سود حسابداری با معیار ارزش افزوده برای سنجش مدیران شرکتها و عملکرد آنها

مقدمه :مقایسه سود حسابداری با معیار ارزش افزوده برای سنجش مدیران شرکتها و عملکرد آنها ارزش افزوده و سود

•سود ثروت ایجاد شده ای است که در یک دوره مالی مشخص به سهامداران تعلق می گیرد.

•ارزش افزوده بیانگر ثروتی است که براثر تلاش گروهی سهامداران و وامدهندگان و کارکنان و دولت در یک دوره مالی مشخص ایجاد شده است و هر یک از گروههای ذینفع سهم خود را دریافت کرده اند.

بنابراین ارزش افزوده مفهوم گسترده تری از سود داشته و سود صرفا ممکن است بخشی از ارزش افزوده باشد.بحث اصلی این است که آیا صورت سود و زیان پاسخ مناسبی به انتظارات مدعیان شرکت یعنی وامدهندگان و سهامداران است یا خیر؟

سود حسابداری وکمبودها

1.صورت سود و زیان فقط هزینه بهره را در نظر می گیرد ولی بازدهی مورد انتظار سهامداران را در نظر نمی گیرد و هر چیزی به سهامداران  برسد حتی اگر کمتر از بازده مورد انتظار آنان باشد سود محسوب می کند در حالیکه در رویکرد EVA این شرکت زیان ده است.

2.در رویکرد سود حسابداری حسابداران بسادگی می توانند سود را دستکاری کنند اما رویکرد EVA تعدیلاتی را پیشنهاد می کند که با انجام آنها ترفندهای حسابداران برای دستکاری سود به حد اقل می رسد.

3.صورت سود زیان هر نوع مخارجی را که انتظار بازدهی بیش از یکسال از آنها می رود را هزینه محسوب می کند اما رویکرد EVA این مخارج را سرمایه گذاری به حساب می آورد.

•اگر ارزش افزوده اقتصادی یک شرکت مثبت باشد شرکت سودآور است واین سود نشاندهنده توانمندیهای مجموعه مدیران آن شرکت است از این رو به EVA ”سود مدیریت ” گفته می شود حال چنانچه ارزش افزوده اقتصادی بطور مداوم منفی شود احتمال می رود در یک بازار کارای سرمایه سهامداران از افزایش سرمایه شرکت استقبال نکنند.

ظهور ارزش افزوده اقتصادی

•ابزار تحلیلی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در سال 1982 توسط موسسه ”استرن واستیوارت“ واقع در نیویورک بکار گرفته شد.

•شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری مانند ”Global Asset Management“ در انتخاب سهام و پرتفوی از آن بهره می جویند.

•شرکتهای تولیدی مانند کوکا کولا نیز از این معیار به عنوان مبنای پرداخت به مدیران استفاده می کنند.

•استرن واستیوارت به صراحت اعلام می کنند که ”سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد فراموش کنید“

مفهوم ارزش افزوده اقتصادی

•ارزش افزوده عبارت است از افزایشی که ارزش یک محصول در حین انجام یک مرحله تولیدی پیدا می کند.

•ارزش افزوده ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری است که این ثروت حاصل کار وتلاش گروهی تمامی افرادی است که به نوعی درواحد تجاری سهیم بوده اند.

•... + دولت + کارکنان + اعتباردهندگان + بازده سرمایه گذاری = ارزش افزوده

•ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه گیری عملکردی است که  راههای منجر به افزایش یا ازبین رفتن ارزش شرکت را بدرستی محاسبه می نماید.این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه های سرمایه ای است.

تعاریف عملیاتی EVA

دو روش متداول از تعریف EVA وجود دارد :

1. روش حسابداری  و  2. روش مالی

تعریف حسابداری EVA

از دیدگاه حسابداری EVA عبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات(NOPAT) و هزینه سرمایه.

بنابراین متفاوت از ابزارهای سنتی سنجش سود حسابداری مانند EPS و... است زیرا EVA کل هزینه های تامین سرمایه را درنظر می گیرد.

EVA از حاصلضرب تفاوت بین نرخ بازده(r)ونرخ هزینه سرمایه(c) در مبلغ سرمایه بدست می آید :

EVA = (r – c) * capital    فرمول 1

نرخ بازده سرمایه (r)

نرخ بازده سرمایه به شرح ذیل محاسبه می شود :

r=NOPAT/capital

NOPAT=هزینه کاهش ارزش موجودی ها+(صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره–هزینه بهره)+سود خالص حسابداری پس ازکسرمالیات+هزینه معوق+هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان+هزینه مطالبات مشکوک الوصول +هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

capital=ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها+ذخیره کاهش ارزش موجودیها+بدهیهای بهره دار+جمع حقوق صاحبان سهام+(هزینه های پرداختنی)بدهی بابت هزینه های معوق+ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان+ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

نرخ هزینه سرمایه(c)

 cدر واقع متوسط موزون هزینه سرمایه(WACC) است.

منظورازهزینه سرمایه متوسط موزون بازدهی موردانتظار مدعیان شرکت براساس سهمشان درتامین نقدینگی شرکت است.

فرمول محاسباتی نرخ هزینه سرمایه به شرح ذیل است :

c=w*r   یا

c=w1*r1+w2*r2+…+wn*rn

•منابع تامین مالی که مشمول هزینه سرمایه ای هستند شامل :

•بدهیهای بهره دار

•اوراق قرضه منتشرشده

•سهام عادی

•سایرمشتقات حقوق صاحبان سهام

بنابراین با توجه به مطالب قبلی EVA را به صورت زیر نیز می توان محاسبه کرد :

هزینه های سرمایه ای NOPAT  = EVA   فرمول 2

تعریف مالی EVA(ارتباط EVAبا MVA)

از دیدگاه مالی EVA براساس چگونگی ارتباطش با ارزش افروده بازار(MVA) تعریف می شود.

در این روش MVA(NPV) برابربا ارزش فعلی EVAهای آتی مورد انتظار شرکت است.

از طرفی MVA عبارت است از تفاوت بین ارزش شرکت وارزش دفتری اقتصادی سرمایه بکارگرفته شده در شرکت که مطالب فوق بصورت فرمولهای ریاضی زیر قابل بیان است :

MVA = EVA1/(1+c)1+EVA2/(1+c)2+…+EVAn /(1+c)n

MVA = £EVAn/(1+c)n

یا   کل سرمایه بکارگرفته شده ارزش شرکت = MVA

کل سرمایه بکارگرفته شده (ح ص س + بدهی) = MVA

در حالیکه ارزش افزوده بازار اثرهای ناشی از اقدامات مدیریت از زمان تاسیس شرکت تاکنون را مورد ارزیابی قرار می دهد در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی بر اثربخشی مدیریت در یکسال مشخص تاکید می شود.

هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداکثر کردن MVA باشد.

EVA ایجادکننده MVA است زیرا ارزش فعلی EVAهای آتی است که مبنای ارزیابی وارزشگذاری شرکت در بازار است.

اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی یعنی MVA می شود که ارزش شرکت را در بازار تعیین می کند.

اگر EVAهای آتی مثبت باشد سهام شرکت دربازار به صرف فروخته می شود ولی اگر EVAهای آتی منفی باشد سهام شرکت به کمتر از ارزش دفتری (به کسر) فروخته خواهد شد.

در حقیقت با تغییر ارزش افزوده اقتصادی(EVA)ارزش افزوده بازار(MVA) نیز تغییر می کند. اگر تغییر در EVA مثبت باشد ارزیابی بازار نیز مثبت خواهد بود و بالعکس.

MVA  نشاندهنده ارزیابی جامعه سرمایه گذار از فعالیت شرکت است و متاثر از یکسال شرکت نیست بلکه حتی از عملکرد سالهای آتی شرکت نیز تاثیر می پذیرد.

گزارشگری ارزش افزوده

گزارشگری ارزش افزوده اندازه گیری وافشای ارزش افزوده وافزایش درثروت ایجادشده بواسطه استفاده مولد ازمنابع شرکت را قبل از تسهیم میان کارکنان و دارندگان اوراق قرضه و دولت وسهامداران نشان می دهد.

 براین اساس صورت ارزش افزوده به عنوان مکملی برای صورت سود و زیان ارایه می شود. و می تواند بوسیله ترتیب جدید صورت سودوزیان بشکل زیر ارایه شود :

S-B=W+I+DP+DD+T+R     (1)

   S-B-DP=W+I+DD+T+R        (2)      یا

که در آن :

سود انباشته =R

درآمد فروش =S

خرید مواد و خدمات =B

استهلاک =DP

دستمزد = W

بهره = I

سود سهام = DD

مالیات = T

معادله (1) ارزش افزوده ناخالص رابیان می کند درحالیکه معادله (2) بیانگر ارزش افزوده خالص است.سمت چپ هردومعادله  نشاندهنده ارزش افزوده (خالص و ناخالص) و سمت راست آنها نشانگر تخصیص ارزش افزوده میان افراد ذینفع است.

چگونگی تهیه صورت ارزش افزوده

تاکنون برای تهیه صورت ارزش افزوده استانداردی ارایه نشده است و شرکتهای خارجی صورت ارزش افزوده را براساس صورت سود وزیان تهیه می کنند.باتوجه به مثال زیر مشخص است که محاسبات ارزش افزوده دریک صورت مالی شامل دوقسمت ابتدا محاسبه ارزش افزوده وسپس توزیع آن بین کارکنان و دولت وتامین کنندگان مالی وبنگاه اقتصادی است.

گزارشگری ارزش افزوده برمبنای مدلهای تغییر قیمت

صورت ارزش افزوده رامی توان بردومبنای معیار پولی ومعیار قدرت خرید عمومی و هریک را براساس  سه رویکرد (الف)بهای تمام شده تاریخی (ب) بهای جایگزینی و (ج)ارزش خالص بازیافتنی تهیه کرد که به این ترتیب شش مدل زیر قابل ارایه است :

•حسابداری بهای تمام شده تاریخی بر مبنای معیار پولی

•حسابداری بهای جایگزینی بر مبنای معیار پولی

•حسابداری ارزش خالص بازیافتنی بر مبنای معیار پولی

•حسابداری بهای تمام شده تاریخی برمبنای سطح عمومی قیمتها (معیار قدرت خرید عمومی)

•حسابداری بهای جایگزینی برمبنای سطح عمومی قیمتها (معیار قدرت خرید عمومی)

•حسابداری ارزش خالص بازیافتنی بر مبنای سطح عمومی قیمتها (معیار قدرت خرید عمومی)

هریک ازاین 6 مدل دارای ویژگیها و معایبی به شرح زیر هستند :

مدل بهای تمام شده بر مبنای معیار پولی :

ویژگیها :

•استفاده از رویکرد بهای تمام شده تاریخی      

•فرض یک واحد پولی ثابت 

•اصل تطابق

•اصل تحقق

معایب :

الف_ اشتباهات زمان بندی به دلایل زیر :

•شناسایی درآمدهای عملیاتی و سود و زیانهای غیرعملیاتی در دوره جاری که در دورههای قبلی واقع شده اند.

•حذف سود و زیانهای عملیاتی و غیر عملیاتی که در دوره جاری واقع شده اند اما در آینده شناسایی می شوند.

ب_ اشتباهات معیار اندازه گیری به دلیل زیر :

•عدم شناسایی تغییرات سطح عمومی قیمتها

•عدم شناسایی تغییرات سطح قیمتهای خاص   

مدل بهای جایگزینی بر مبنای واحد پولی :

ویژگیها :

•استفاده از رویکرد بهای جایگزینی    

•فرض واحد پولی ثابت

•اصل تحقق        

•تمایزسودوزیانهای غیرعملیاتی تحقق یافته وتحقق نیافته

معایب :

الف_ اشتباهات زمان بندی به دلایل زیر :

•حذف سودعملیاتی که در دوره جاری واقع شده است اما در آینده قابل شناسایی است.

•شناسایی سود عملیاتی در دوره جاری که در دورههای قبلی واقع شده است.

ب_اشتباهات معیار اندازه گیری به دلایل زیر :

•عدم شناسایی تغییرات سطح عمومی قیمتها

•شناسایی تغییر در سطح قیمتهای خاص

ارزش خالص بازیافتنی بر مبنای معیار پولی :

ویژگیها :

•استفاده از رویکرد ارزش خالص بازیافتنی  

•فرض واحد پولی ثابت

•صرفنظر کردن از اصل تحقق

•متمایز کردن سود عملیاتی از سود و زیانهای غیر عملیاتی

معایب :

اشتباهات معیار اندازه گیری به دلایل زیر :

•عدم شناسایی تغییرات در سطح عمومی قیمتها

•شناسایی تغییر در سطح قیمتهای خاص

مدل بهای تمام شده برمبنای معیارهای قدرت خرید عمومی :

ویژگیها :

•استفاده از  رویکرد بهای تمام شده تاریخی   

•بکارگیری معیارهای قدرت خرید عمومی به عنوان معیار اندازه گیری

•اصل تطابق

•اصل تحقق

معایب :

همانند مدل بهای تمام شده تاریخی بر مبنای معیار پول ثابت دارای اشتباهات  زمان بندی است.

•این مدل تنها تغییرات در سطح عمومی قیمتها را لحاظ می کند.

مدل بهای جایگزینی بر مبنای معیارهای قدرت خرید عمومی :

ویژگیها :

•استفاده از رویکرد بهای جایگزینی  

•بکارگیری معیارهای قدرت خرید عمومی

•اصل تحقق

•متمایزکردن سود عملیاتی از سود و زیانهای غیر عملیاتی تحقق یافته واقعی

•متمایزکردن سودوزیانهای غیرعملیاتی واقعی تحقق یافته از واقعی تحقق نیافته

معایب :

همانند مدل بهای جایگزینی بر مبنای معیار پول ثابت دارای اشتباهات زمان بندی است.

•این مدل هم تغییرات در سطح عمومی قیمتها و هم تغییر در سطح قیمتهای خاص را لحاظ می کند.

مدل ارزش خالص بازیافتنی برمبنای معیارهای قدرت خریدعمومی:

ویژگیها :

•استفاده از رویکرد ارزش خالص بازیافتنی

•بکارگیری معیارهای قدرت خرید عمومی

•صرفنظر کردن از اصل تحقق

•متمایز کردن سود عملیاتی از سود و زیانهای غیر عملیاتی واقعی

•متمایز کردن سود و زیانهای واقعی تحقق یافته از تحقق نیافته

این مورد شامل هیچگونه اشتباهات زمان بندی و اشتباهات معیار اندازه گیری نمی باشد بنابراین به نظر می رسد ایده آل ترین روش برای تهیه گزارش ارزش افزوده باشد.

صورت ارزش افزوده برمبنای معیارهای قدرت خرید عمومی

                                    بهای تمام شده     بهای جایگزینی    ارزش خالص بازیافتنی     

الف_ منابع ارزش افزوده خالص

درآمدها                                   9000                 9000                   10700

- بهای تمام شده مواد                         (7800)               (7200)                 (8500)  

 

ارزش افزوده خالص قبل از                 1200                   1800                    2200

سود و زیانها

سود و زیانهای غیر عملیاتی                ------                    (600)                    (600)

تحقق یافته

سود و زیانهای غیر عملیاتی           غیرقابل اعمال                (260)                    (260)

تحقق نیافته

سود و زیانهای سطح عمومی                180                     180                       180

قیمتها

ارزش افزوده خالص بعد از                 1380                   1120                     1520

سود و زیانها

                               بهای تمام شده    بهای جایگزینی      ارزش خالص بازیافتنی                                                               

ب_ تسهیم ارزش افزوده خالص

بهره به دارندگان اوراق قرضه            150                 150                          150  

 

دستمزد به کارکنان                          30                   30                            30 

 

سود انباشته شرکت                         1080               820                          1220

 

مالیات به دولت                              100                100                           100

 

سود سهام به سهامداران                     20                  20                             20

 

ارزش افزوده خالص بعد از               1380              1120                         1520

سود و زیانها

ارزش افزوده اقتصادی واثرات مدیریتی

مبنای ارزش افزوده اقتصادی می تواند یکی از مبانی مطلوب ارزیابی عملکرد باشد یعنی براساس ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارزیابی شده و حتی پاداش آنان بصورت درصدی ازآن می باشد.

•با توجه به جهت گیری EVA مدیران عملیاتی دارای 3 عامل انگیزشی مهم به شرح زیر هستند :

•تلاش برای کسب بازدهی بیشتر از امکانات موجود.

•سرمایه گذاری درپروژه هایی که نرخ بازده آنها بیشتراز نرخ هزینه سرمایه آنهاست.

•واگذاری سرمایه گذاری ها وپروژه هایی که نرخ هزینه سرمایه آنها بیشتراز نرخ بازده آنهاست.

مزایای ارزش افزوده اقتصادی

EVA رابطه نزدیکی با خالص ارزش فعلی (NPV) دارد.

EVA مدیران شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنهاست پاسخگو می کند.

EVA ازطریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می کنند متاثر می شود.

EVA معیارمناسبی جهت تعیین پاداش مدیران می باشد.

EVA با ارزش بازارشرکت درارتباط است.

EVA به عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری همچون ارزش افزوده نقدی سرمایه گذاری ارزش افزوده سهامداران و بازده جریان نقدی روی سرمایه گذاری سازگار است.

EVA به عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش به سرمایه گذاری سهامدارانش به بهترین نحو عمل می کند.

EVA نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد.

EVA می تواند مبنایی برای تعیین اهداف سرمایه گذاری در پروژه قرار گیرد.

EVA به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد کمتر در معرض تحریف های حسابداری قرار می گیرد.

معایب ارزش افزوده اقتصادی

•محاسبه EVA شامل محاسبه نرخ بازده ونرخ هزینه سرمایه است که مشکل است.

•EVA معمولا براساس ارقام تاریخی محاسبه می شود.

•گاهی اوقات تجزیه وتحلیل EVA غیرعملی است مثلا برای شرکتهایی که تازه راه اندازی شده اند یا برای شرکتهای سرمایه گذاری تجزیه وتحلیل EVA مناسب نیست.

نتیجه گیری

•در موقعیت فعلی ایران که رشد اقتصادی بالا نیست وشرکتها با محدودیت منابع مالی مواجه اند طبیعی است که مدیریت واستفاده بهینه از منابع مالی بسیار حیاتی است حال در این مسیر ارزش افزوده اقتصادی که بر کاهش هزینه سرمایه واستفاده بهینه از منابع سرمایه ای تاکید دارد می تواند نقش اساسی ایفا کند.بدین ترتیب اتخاذ رویکرد ارزش افزوده اقتصادی در ایران ضروری به نظر  می رسد.

مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه :

در نظام مالیاتی ایران مالیاتها بموقع وصول نمی شوند عدالت چندان تحقق نمی یابد وظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوتهای فاحشی دارد و هزینه وصول مالیات بالاست.

بنابراین برای حل این مشکلات راهکاری بنام اخذ مالیات بر ارزش افزوده که چندیست مورد توجه قرار گرفته است ارائه شده است.

سابقه تاریخی

•مراحل تدوین مالیات بر ارزش افزوده :

•Von Siemens در سال 1918

•Adams در سال 1921

•Laure در سال 1957

•ترتیب اجرای مالیات برازش افزوده ازنظر زمانی در کشورهای مختلف :

•آلمان 1948

•فرانسه

•برزیل 1968

•کشورهای عضو اتحادیه اروپا 1970

•براساس آخرین آمارهم اکنون بیش از140 کشوردنیا این نوع مالیات را اجرا می کنند

•ایران – اول مهر 1387

تعریف مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از :

نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیر انباشته بر کلیه مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات تعلق می گیرد .

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. درواقع یک اعتبارمالیاتی برای خریدهای واسطه ای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته می شود که باعث ازبین رفتن پدیده مالیات بندی مضاعف می شود. بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجاد شده فقط یکبار مالیات می پردازند.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

این نوع مالیات به 3 دسته مالیات برارزش افزوده 1- تولید 2- درآمد و 3- مصرف تقسیم می شود.

•مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثنای مخارج دستمزدی دولت را شامل می شود.

•مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذاری- قسمتی از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را شامل می شود.

•مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشی است.

روشهای اجرای مالیات بر ارزش افزوده

درحال حاضر دو ابزار متداول برای اجرای این سیستم وجود دارد :

•روش اعتباری یا فاکتور نویسی : تعیین بدهی مالیاتی از طریق بکارگیری نرخ ثابت مالیات روی کل فاکتورهای فروش و کسر مقدار مالیات پرداختی بر خریدهای واسطه ای.

•روش تفریقی : کسر خریدهای بنگاه تجاری از فروش و اعمال نرخ مالیاتی بر مقدار خالص.                                                                                    

مزایای مالیات بر ارزش افزوده

مهمترین مزایای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از :

•تامین بخش قابل ملاحظه ای از درآمدهای دولت

•ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و تولید

•خودکنترلی بودن

•کمترین تاخیر در عملیات وصول مالیات

•تشویق صادرات

•تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای و بین المللی

معایب مالیات بر ارزش افزوده

•افزایش تورم

•افزایش هزینه وصول مالیات

•تنازلی بودن این روش و در نتیجه عدم رعایت عدالت اجتماعی

بکارگیری مالیات بر ارزش افزوده در ایران

•ضعف موجود در نظام مالیاتی کشور از یکطرف و مزایای استفاده از روش مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ مالیات از طرف دیگر ضرورت توجه جدی مسئولان وکارشناسان جهت مطالعه و بررسی امکان بکارگیری آن در ایران را بازگو می کند.

•نهایتا چند پیشنهاد درخصوص بکارگیری این روش درایران ارائه می شود :

•تعیین و تشکیل یک سازمان مستقل جدید زیرمجموعه معاونت مالیاتی که بصورت مستقل عمل کند.

•تعیین دقیق موارد مشمول معافیت

•پرهیز از هر گونه شتاب و تعجیل در بکارگیری این روش

•تشکیل یک گروه جهت تعیین اولویتها – بررسی مسائل و موضوعات مربوط به اجرا و سایر مسایل مربوط مثلا تعیین یک نرخ واحد مالیاتی جهت سهولت در اجرا وکارآیی بیشتر

طبقه بندی: حسابداری،  حسابداری ارزش افزوده،  صورت ارزش افزوده، 
سه شنبه 8 اردیبهشت 1388 توسط سمیرا كمالی | نظرات ()


سلام
به وبلاگ خودتان خوش آمدید در این وبلاگ سعی می شود مقالات مفید حسابداری همچنین منابع آزمون كارشناسی وكارشناسی ارشد و دكتری ارائه گردد.
امیدوارم این مطالب مفید و كارا واقع گردد. نظرات شما موجب بهبود این وبلاگ می گردد.
با آرزوی موفقیت شما دوست گرامی(سمیرا كمالی)

پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
حسابداری صنعتی2 (3)
اطلاعیه ها (19)
حسابرسی (5)
حسابداری میانه1 (1)
حسابداری صنعتی مقدماتی (1)
اصول حسابداری2 (4)
حسابداری شرکتها2 (1)
حسابداری شرکتها 1 (2)
نمرات میانترم و پایانترم (10)
حسابداری مالی (2)
اصول حسابداری1 و اصول مقدماتی حسابداری (2)
مدیریت مالی (1)
بورس (2)
ریاضی (1)
قیمت سهام (2)
حسابداری (17)
منابع كارشناسی ارشد حسابداری (3)
اصطلاحات حسابرسی (6)
حسابداری ارزش افزوده (3)
پایان نامه (4)
صورت ارزش افزوده (2)
بررسی دیدگاه های تئوریك حقوق صاحبان سهام (1)
هدف صورت های مالی (2)
حسابداری منابع انسانی (1)
روش دلفی سازی برای پیش بینی (1)
سر فصل های كاردانی به كارشناسی حسابداری (2)
برنامه مطالعه برای كارشناسی ارشد (3)
سر فصل رشته حسابداری (7)
روش صحیح مطالعه (2)
منابع پیشنهادی برای آزمون دكترای حسابداری دانشگاه تهران 1387 (3)
منابع پیشنهادی آزمون دكتری حسابداری دانشگاه آزاد (2)
پژوهش عملیاتی (3)
سمیرا كمالی
حسابداری در آبادان
حسابداران (استاد روشنگرزاده)
کنکور حسابداری
مطالب کمیاب در حسابداری
بچه های کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی آبادان
حسابداری(رضوانشهرصدوق)
دانلود تمام پروژه های رشته حسابداری(مرتضی منصوری)
سنجش 3
حسابداروحسابداری
حسابداری وحسابرسی آذر حساب
تفریحات اینترنتی
قالب های وبلاگ
لیست وبلاگ ها
اخبار وبلاگ ها
حامد فیلی
فروشگاه اینترنتی
همه پیوندها
آبان 1393
مهر 1393
آبان 1392
دی 1391
آذر 1391
شهریور 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
دی 1390
کلاس جبرانی صنعتی 2
توجه :کلاس اصول 3روز سه شنبه مورخ 22مهر برگزار نمیشود
تغییر ساعت کلاس اصول 3.: روز سه شنبه شروع کلاس ساعت14
تشکر
قابل توجه دانشجویان دانشگاه آبادان
پروژه مالی
امتحان میانترم
کارآموزی
قابل توجه دانشجویان حسابداری صنعتی2 مشخصه 189
نمرات درس حسابداری صنعتی 2 مشخصه 189
نمرات درس حسابداری و حسابرسی دولتی مشخصه232
نمرات حسابداری صنعتی 2 مشخصه 63
جواب تمرین 1 حسابداری صنعتی2
امتحان میانه 1
آخرین مهلت تحویل پروژه
لیست آخرین مطالب
وبلاگ استاد اسدی نسب
وبلا گ استاد مسلم قاطبى
ورزش و سلامتی
باشگاه پرواز
میهن boy هیتس
پرشین هتل مرجع كامل هتل ها و مراكز اقامتی ایران
مقالات حسابداری ناب
حسابداری اسماعیل زاده
شارژ ایرانسل,همراه اول, با جوایز
شارژ ایرانسل همراه اول, وایمکس
همه پیوندهای روزانه
ارسال پیوند روزانه
اصول حسابداری 1
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
http://vavanbax.blogfa.com------->

کسب درآمد برای وبلاگ ها

مرجع کد آهنگ

EC??I ???? O??? EC I? ?U? ???E? ?C? ?E???
دنیای کدهای جاوا اسکریپت

salam irani


استخاره آنلاین با قرآن کریم